Vánoční soutěž O 12 hodnotných cen

Kategorie
 
 
 
 
 
 

Vánoční soutěž O 12 hodnotných cen

VÁNOČNÍ SOUTĚŽ O 12 HODNOTNÝCH CEN

SOUTĚŽÍME O:
2x POUKÁZKU V HODNOTĚ 1500,-Kč/60€
+
10x HALEN DLE VLASTNÍHO VÝBĚRU


TRVÁNÍ SOUTĚŽE: 25.11.2019 – 20.12.2019


PODMÍNKY SOUTĚŽE:
STAČÍ REGISTROVAT VÁŠ EMAIL A BUDETE ZAŘAZENI DO LOSOVÁNÍ O HODNOTNÉ CENY V CELKOVÉ HODNOTĚ VÍCE JAK 13.000,-kČ/520€

ŠANCI MÁ OPRAVDU KAŽDÝ

LOSUJEME 20.12.2019

VÝHERCE BUDEME KONTAKTOVAT PROSTŘEDNICTVíM ZADANÉHO PLATNÉHO E-MAILU. KOMPLETNí SEZNAM VÝHERCŮ BUDE ZVEŘEJNEN NA STRÁNKÁCH:
www.medical-uniforms.cz/scrubsmag/vanoce2019.cz,
www.medical-uniforms.sk/scrubsmag/vianoce2019.sk
 (ZVEŘEJNÍ SE POUZE KŘESTNí JMÉNO + MĚSTO) 

 


 

Tento dokument upravuje pravidla soutěže organizované společností Medical Uniforms Czech spol.s.r.o. a Medical Uniforms spol. s r.o., VÁNOČNÍ SOUTĚŽE O 12 HODNOTNÝCH CEN (dále jen „soutěž). 

Pravidla a podmínky uvedené v tomto dokumentu platí pouze na tuto soutěž a jsou závazné pro všechny účastníky soutěže. Tato pravidla mohou být upravena pouze formou písemného dodatku k tomuto dokumentu. Statut soutěže stanovuje organizátor soutěže, zahrnuje podmínky a účast v soutěži, získání a vrácení výher v soutěži, popisuje práva a povinnosti účastníků soutěže.

1. Název soutěže:

Vánoční soutěž o 12 hodnotných cen 

2. Titul určený pro soutěž - Webová stránka:

www.medical-uniforms.cz/scrubsmag/vanoce2019.cz,
www.medical-uniforms.sk/scrubsmag/vianoce2019.sk

3. Organizátor soutěže:

Organizátorem soutěže je společnost Medical Uniforms Czech spol. s r.o., Sluneční 478, 29442 Luštěnice IČO:05657644. V Obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou C 268499, Městský soud v Praze a Medical  Uniforms spol. s r.o., Potočná 1540/14, 921 01  Piešťany, IČO: 50049003. Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, vložka č. 36628/T.  (dále jen „organizátor“).

4. Trvání soutěže:

Soutěž se koná v období od 25.11.2019 do 20.12.2019 (do 12:00h).

5. Podmínky účasti:

Do soutěže se může zapojit každá fyzická osoba kromě zaměstnanců organizátora, která v den začátku soutěže dosáhla 18ti let, má trvalý pobyt na území České republiky a Slovenské republiky, a která splní podmínky soutěže (dále jen „účastník“). Účastí v soutěži účastník vyjadřuje svůj souhlas s pravidly a podmínkami soutěže obsaženými v tomto dokumentu. 
- Účastník soutěže se zadáním svého platného emailu do soutěže dává souhlas se zveřejněním příspěvku ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů podle čísla předpisu 2016/679/EU.  
- Soutěžící má právo zapojit se do soutěže pouze jednou. Pokud se soutěžící opakovaně zapojí do soutěže s využitím dalších emailů, ztrácí statut soutěžícího a zároveň právo na výhru.
- Společnost si vyhrazuje právo jednostranně rozhodnout o nezařazení osoby, která porušila soutěžní podmínky uvedené ve Statusu soutěže. 

Pravidla soutěže

- Do soutěže se může zapojit každý účastník, který splňuje podmínky účasti. Do soutěže je možné se přihlásit díky zadáním platného e-mailu v termínu od 25. 11. 2019 do 20. 12. 2019 (do 12:00h).
- Účastník se přihlásí prostřednictvím přihlašovacího formuláře pop-up okno, kde vyplní všechny povinné údaje. Přihlašovací formulář se účastníkovi ukáže na stránce:
www.medical-uniforms.cz/scrubsmag/vanoce2019.cz,
​​​​​​www.medical-uniforms.sk/scrubsmag/vianoce2019.sk

6. Vyhodnocení soutěže

- 22 náhodně vylosovaných emailových adres  budou oceněny následujícími výhrami :
2x poukázka v hodnotě 1500,-Kč/60€ na nákup oblečení na stránkách: www.medical-uniforms.cz nebo www.medici-uniforms.sk
10x halena dle vlastního výběru na stránkách: www.medical-uniforms.cz nebo www.medici-uniforms.sk

- Losování výherců proběhne 20.12.2019, a to náhodným výběrem formou losování s využitím elektronických prostředků. 

- Vylosovaný účastník bude informován prostřednictvím zadaného e-mailu, ve kterém najde informace ohledně převzetí a doručení výhry. 

- V případě, že vítěz soutěže neodpoví a nezašle potřebné informace do uplynutí jednoho kalendářního týdne ode dne odeslání informace o výhře ze strany společnosti Medical-Uniforms Czech spol. s.r.o., Medical  Uniforms spol. s r.o., půjde o porušení podmínek Statutu a vítěz ztrácí právo na výhru v soutěži s tím, že Společnost si vyhrazuje právo výhru předat vylosovanému náhradníkovi. 

Platnost vyhraných poukázek je do 25.2.2020

Výherci budou ČÁSTEČNĚ (křestní jméno + město) zveřejněny na webové stránce : 
www.medical-uniforms.cz/scrubsmag/vanoce2019.cz,
www.medical-uniforms.sk/scrubsmag/vianoce2019.sk


7. Ochrana osobních údajů 

Medical-Uniforms Czech spol. s r.o., Sluneční 478, 29442 Luštěnice, IČO:05657644 a Medical  Uniforms spol. s r.o., Potočná 1540/14, 921 01  Piešťany, IČO: 50049003 zpracovává Vámi výše poskytnuté osobní údaje za účelem uspořádání a vyhodnocení Vánoční soutěže o 22 hodnotných cen! Vaše osobní údaje budou vymazány nejpozději po vyhodnocení výherců soutěže, pokud neexistují jiné zákonné lhůty pro uchovávání údajů. Máte právo Vámi daný souhlas odvolat a Vaše údaje budou bezodkladně vymazány. Další účast na hlasovaní a v soutěži v tomto případě není možná. Zrušit souhlas můžete e-mailem na adresu zodpovědné osoby na info@medical-uniforms.cz, info@medical-uniforms.sk  anebo dopisem adresovaným pořadateli. Máte právo požadovat přístup, opravu, vymazání, omezení zpracování osobních údajů, stejně jako právo na přenositelnost osobních údajů.  Účastník bere na vědomí a souhlasí se zveřejněním svého jména jako výherce na webové stránce www.medical-uniforms.cz/scrubsmag/vanoce2019.cz, www.medical-uniforms.sk/scrubsmag/vianoce2019.sk

V případě sporu rozhoduje o nárocích na výhru s konečnou platností organizátor. Účastník tímto vyhlašuje, že si je vědomý svých práv v smyslu zákona o ochraně osobních údajů, svoje osobní údaje poskytl organizátorovi dobrovolně a kdykoliv může písemně požádat o skončení jejich zpracovávání, a to bezplatně na adrese organizátora.

8. Zodpovědnost organizátora soutěže 

Na výhry nevzniká právní nárok. Výherce může výhru postoupit jiné osobě pouze se souhlasem organizátora. Organizátor nezodpovídá za žádné škody vzniklé v souvislosti s nesprávnými údaji poskytnutými účastníkem anebo v souvislosti s neuplatněním, nevyzdvihnutím, resp. nevyužitím výhry.
Organizátor není je zodpovědný za funkčnost internetového připojení a zařízení ani za žádné úkony, které neprovozují přímo sami (anebo za pomoci třetích osob). 

9. Soudní vymáhání výher

Výhry v soutěži nejsou vymahatelné soudní cestou ani žádným jiným právním způsobem.  V případě, že nastanou pochybnosti o splnění těchto podmínek a pravidel, rozhodne o jejich plnění, resp. nesplnění organizátor.

10. Důležité ustanovení 

Organizátor si vyhrazuje právo rozhodovat o všech otázkách týkajících se této soutěže podle vlastního uvážení a vyhrazuje si také právo kdykoliv pozměnit anebo upravit tato pravidla a podmínky soutěže, stejně jako právo soutěž zkrátit, odložit, přerušit anebo úplně zrušit, a to i bez udání důvodu a poskytnutí náhrady. Pokud se organizátor dozví, že výherce pro účely soutěže poskytnul nepravdivé údaje anebo informace, organizátor bude oprávněný vyloučit takového výherce z účasti v soutěži, přičemž jeho nárok na výhru tím zaniká. 

Tento Statut soutěže nabývá platnost a účinnost dne 25.11.2019. V případě nesrovnalostí mezi propagačními materiály k Soutěži a tímto Statusem, má ustanovení tohoto Statusu přednost.  

V případě vážných provozních anebo organizačních důvodů anebo z důvodu vyšší moci si Společnost vyhrazuje právo na změnu Statusu a na posunutí, přerušení anebo změnu délky trvání Soutěže, stejně tak změnu výherních předmětů – nahrazení deklarované výhry předmětem srovnatelné hodnoty a funkčnosti. Takovou změnu Společnost vhodným způsobem zveřejní. 

Zapojením se do soutěže každý účastník soutěže vyjadřuje souhlas s tím, že provozovatel stránky www.facebook.com, prostřednictvím které je soutěž podle těchto pravidel realizovaná, vůči němu nemá žádné závazky. 

Společnost zároveň vyhlašuje, že soutěž není žádným způsobem sponzorovaná ani řízená ze strany Facebook, resp. provozovatelem stránky www.facebook.com a není s ní nijak spojená.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
google-site-verification=Oc4MOf4q3ElOtZLt1C1oH5XT_UMgGiIpsmr6QELjVx0
Plná (Desktop) verze