Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu Medical Uniforms

Kategorie
 
 
 
 
 
 

Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu Medical Uniforms

stanovující obchodní podmínky mezi provozovatelem / prodávajícím a objednavatelem / kupujícím (dále jen "VOP")
 
1. provozovatel (prodávající) v internetovém obchodě
Medical Uniforms Czech spol. s.r.o.
Sluneční 478
294 42 Luštěnice
Kontaktní osoba: Yvona Bobrová
IČO: 056 576 44
DIČ: CZ  056 576 44

Jsme plátci DPH.
Tel. č.: 732 157 976


Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují vztahy, práva a povinnosti mezi kupujícím a prodávajícím společností Medical Uniforms Czech spol. s.r.o. so sídlem: Sluneční 475, Luštěnice, IČO: 056 576 44, DIČ: 056 576 44  zapsané v Obchodním rejstříku Okresního soudu Praha, Oddíl: C, vl. č.268499 při uzavírání kupních smluv prostřednictvím internetu, přes e-shop/nákupní web portál provozovaný na internetové stránce www.medical-uniforms.cz.
Tyto právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím vznikají při koupi, dodávce zboží a reklamacích vad zboží a v závislosti na jejich obsahu a účastníků koupě se přiměřeně řídí ustanoveními příslušných právních předpisů České republiky, z. o ochraně spotřebitele a o změně zákona o přestupcích.
2. Objednavatelem (kupujícím) v internetovém obchodě je každá fyzická nebo právnická osoba, která odešle elektronický formulář s objednávkou zboží (produktu/ů nebo služby/služeb).
3. Při objednávání jako fyzická osoba – nepodnikatel, prosím uveďte vaše jméno, příjmení, adresu kam má být doručeno zboží, telefonní číslo a e-mail. Pokud nakupujete jako právnická osoba (na firmu nebo živnost) v objednávce také uveďte vaše obchodné jméno, IČO, DIČ / IČ DPH a fakturační adresu pokud se liší od adresy doručení.
4. K akceptaci objednávky zboží ze strany provozovatele a teda k uzavření kupní smlouvy dochází na základě potvrzení této správně a úplně vyplněné objednávky elektronickou formou (e-mailem) ze strany provozovatele, přičemž provozovatel si vyhrazuje právo na dodatečnou úpravu ceny objednaného zboží (provozovatel teda negarantuje cenu zboží, která je uvedená na internetové stránce provozovatele v čase uskutečnění objednávky, nakolik je táto závislá od změny dodavatelských cen předmětného zboží). Po odeslání objednávky na Vámi zadaný e-mail bude odesláno potvrzení o přijetí objednávky a také další informace o stavu Vaší objednávky (např. objednávka byla zpracovaná, zboží bylo expedováno, zboží je momentálně vyprodáno apod.). Objednávku si může registrovaný objednavatel zkontrolovat přímo v on-line režimu na web stránce internetového obchodu po přihlášení.
5. Místem naplnění kupní smlouvy se rozumí sídlo (bydliště) nebo místo podnikání objednavatele uvedené v elektronickém formuláři s objednávkou. Zboží bude dodáno provozovatelem s využitím služeb třetích subjektů (smluvní přepravce, kurýrní služba) nebo provozovatel dodá zboží vlastními prostředky nebo na základě dohody s objednavatelem bude zboží připraveno u provozovatele na odevzdání. Dodání boží je uskutečněno jeho odevzdáním objednavateli nebo odevzdáním zboží na přepravu smluvenému přepravci. Vlastnické právo na zboží přechází na objednavatele dodáním zboží pod odkládací podmínkou zaplacení kupní sumy uvedené v objednávce v plné výši. Do doby přechodu vlastnických práv z provozovatele na objednavatele, má objednavatel všechny povinnosti uschovatele věcí a je povinen výrobky a služby na vlastní náklady bezpečně uschovat a označit tak, aby byly za každých okolností identifikovatelné jako zboží provozovatele .
6. Provozovatel dodá zboží objednavateli v co nejkratší době po přijetí elektronického formuláře s objednávkou v dodacích lhůtách uvedených na internetové stránce provozovatele. Objednavatel bere na vědomí, že uvedené termíny dodávek (dodací lhůty) mají jen orientační charakter. Objednavatel souhlasí s prodloužením dodací lhůty v případě, že si to výroba objednaného zboží nebo jiné okolnosti vyžadují. V případě, že provozovatel není schopen dodat objednavateli všechno objednané zboží v dohodnutém termínu, uvědomí o této situaci v co nejkratším čase objednavatele a oznámí mu předpokládaný termín dodání objednaného zboží nebo mu navrhne dodání náhradního zboží.
7. V případě, že zboží doručuje smluvní přepravce, dává objednavatel provozovateli právo poskytnout smluvnímu přepravci potřebné osobní údaje za účelem doručení zboží (jméno / obchodní jméno, adresa, telefon, e-mail).
8. Při přebírání zboží objednavatel obdrží doklad o převzetí zboží, který je zároveň dokladem o zaplacení zboží v případě platby na dobírku. Doklad o převzetí zboží je zároveň objednávkou zboží v písemné podobě. Daňový doklad s vyčíslením kupní ceny a DPH dostane objednavatel e-mailem nejpozději do 14 kalendářních dní od doručení zboží.
9. V případě, že objednavatel nezaplatí a nepřevezme objednané zboží mimo situace poškození zboží při doručení (zásilka se vrátí jako nedoručená bez zavinění provozovatele, např. když smluvní přepravce adresáta nenašel, nevyrozuměl o uložení zásilky, objednavatel zásilku nedopatřením anebo úmyslně nepřevzal apod.) provozovatel může požadovat náhradu škody způsobenou porušením povinností, na kterou se vztahuje smluvní pokuta. Smluvní pokuta je v takovém případě stanovená minimálně ve výšce zaplaceného poštovného a maximálně ve výšce 50% z celkové ceny objednávky. Objednavateli, který nepřevzal objednávku, bude zaslaná správa e-mailem s žádostí o informaci, co dále dělat s jeho objednávkou. Na odpověď na tuto výzvu má objednavatel termín 7 dní ode dne odeslání zprávy. Pokud objednavatel požádá o opětovné odeslání takto vrácené zásilky, provozovatel doúčtuje k celkové ceně zásilky druhý manipulační poplatek a poštovné podle platného ceníku. Opětovné odeslání takto vrácené zásilky je možné jen na základě úhrady předem. Pokud objednavatel na výzvu provozovatele v určeném termínu neodpoví, objednávka bude ze strany provozovatele stornovaná.
10. Objednavatel jako soukromá osoba (nepodnikatel) má v souladu se zákonem možnost odstoupit od smlouvy do 7 pracovních dní od převzetí zboží. V takovém případě objednavatel kontaktuje provozovatele a zašle mu písemné prohlášení (ne elektronickou formou komunikace) o odstoupení od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu či přesné adresy pro finanční vyrovnání. Zakoupené zboží v původním stavu jako při převzetí (včetně dokumentace, příslušenství apod.) objednavatel zašle na vlastní náklady spolu s originálem dokladu o koupi zpět na adresu provozovatele (ale ne formou dobírky). Právo na odstoupení od smlouvy nemá objednavatel, pokud bylo zboží zakoupeno a převzato osobně u provozovatele. Provozovatel se zavazuje vrátit objednavateli cenu zaplacenou za příslušné zboží v lhůtě 15 kalendářních dní ode dne přijetí vráceného zboží stejným způsobem, jaký byl použitý při platbě za zboží, pokud objednavatel nepožádá jinak. V případě, že je vrácené zboží poškozené, použité, opotřebované nebo neúplné, provozovatel může vrátit objednavateli kupní cenu sníženou o hodnotu poškození, či opotřebení předmětného zboží, a to ve výšce min. 1% z celkové ceny zboží (v souladu s příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku č. 89/2012Sb.).
11. Objednavatel nemůže odstoupit od kupní smlouvy, které předmětem je poskytnutí služby, když se služba začala plnit se souhlasem objednavatele před uplynutím lhůty na odstoupení od kupní smlouvy, taktéž nemůže odstoupit při prodeji zboží zhotoveného podle osobitých požadavků objednavatele, při zboží určeném osobitě pro jednoho objednavatele, při zboží, které vzhledem k jeho vlastnostem není možné vrátit (např. z důvodu personalizace).
12. Provozovatel si vyhrazuje právo změny cen. Cena je platná taková, jaká je uvedená v e-mailu potvrzujícím přijetí objednávky. Součástí ceny není poradenská činnost, dopravné ani žádné jiné náklady, pokud to není uvedeno v popisu produktu. Cena zboží je určovaná podle platného ceníku. Zvýhodněné (akční) ceny zboží jsou zřetelně označené symboly (jako např. "akce" nebo "výprodej"). Platnost zvýhodněných cen trvá do vyprodání zásob nebo po dobu trvání uvedené ceny při zvýhodnění.
13. V případě, že objednavatel se aktuálně nachází nebo žije v zahraničí, provozovatel dohodne platební a dodací podmínky s objednavatelem individuálně. Při doručení objednávky do ČR objednavatel platí cenu zboží a dopravu kurýrní službou v Kč podle aktuálního ceníku. 
14. Záruční podmínky jsou upraveny reklamačním pořádkem.
15. Provozovatel nezodpovídá za zpoždění dodávky zboží zaviněné doručovatelem (pošta, kurýr) nebo udáním nesprávné adresy objednavatele. Objednavatel je povinen důkladně zkontrolovat zboží při jeho převzetí od doručovatele a potvrdit svým podpisem převzetí zboží na dokladu o převzetí zboží. Pokud je zásilka viditelně poškozená nebo zničená objednavatel je povinen bez převzetí zásilky ihned kontaktovat provozovatele. Reklamaci za případné nedodání zboží vinou doručovatele nebo poškození zboží zaviněné doručovatelem je nutné v takových případech uplatňovat přímo u doručovatele. Reklamace mechanického poškození zboží zapříčiněného přepravou převzetí, kterého bez vad potvrdil objednavatel doručovateli, nebudou provozovatelem uznané jako oprávněné a plnění takové reklamace nebude objednavateli poskytnuté.
16. Všechny přijaté elektronické objednávky zboží jsou považovány za návrh na uzavření kupní smlouvy a nejsou považovány za závazné. Objednavatel má právo zrušit objednávku bez udání důvodu kdykoliv před expedicí zboží a to prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky. Provozovatel má právo zrušit objednávku v případě nedodání zboží z důvodu vyšší moci, z důvodu ukončení jeho výroby, z důvodu jeho vyprodání nebo z důvodu nemožnosti dodání v ceně, která je uvedená v internetovém obchodě, ve všech těchto případech provozovatel o tom informuje objednavatele. Provozovatel je povinen poskytnout možnost dodání náhradního zboží. Objednavatel má právo odmítnout možnost dodání náhradního zboží a odstoupit od objednávky uvedeného zboží. V případě úhrady kupní ceny nebo její části budou při zrušení objednávky finanční prostředky vráceny objednavateli ve lhůtě 15 kalendářních dní stejným způsobem, jaký byl použitý při platbě za zboží, pokud objednavatel nepožádá jinak.
17. Objednavatel prohlašuje, že souhlasí ve smyslu Zákona o ochraně osobních údajů                č.101/2000 Sb  ve znění pozdějších předpisů, aby provozovatel zpracoval a uschovával jeho osobní údaje, které jsou potřebné při činnosti provozovatele a zpracovával je ve všech svých informačních systémech. Objednavatel uděluje provozovateli tento souhlas na dobu neurčitou. Souhlas se zpracováním osobních údajů může objednavatel odvolat kdykoli písemnou (e-mailem, listovou zásilkou) nebo telefonickou formou, na základě čehož provozovatel jeho osobní údaje vymaže ze své databáze. Aktualizaci osobních údajů může registrovaný objednavatel uskutečnit přímo v on-line režimu na web stránce internetového obchodu po přihlášení.
18. Objednavatel po odeslání objednávky nebo registraci může obdržet zprávy o nabídkách zboží, akcích a službách prodávajícího. Objednavatel může zasílání kdykoli odvolat přes linku, která se nachází v e-mailech, které mu budou doručovány.
19. Na obchodní vztahy (jako i další právní vztahy, které mohou z něho vyplynout) s fyzickými osobami, které nekonají při uzavírání obchodních smluv podle těchto VOP v rámci předmětu svojí podnikatelské činnosti, se vztahují mimo všeobecných ustanovení Občanského zákoníku, osobité předpisy, hlavně zákon č. 634/1992 o ochraně spotřebitele.
20. Objednavatel a provozovatel se dohodli, že plně uznávají elektronickou formu komunikace prostřednictvím elektronické pošty a internetové sítě jako platnou a závaznou pro obě smluvní strany. Elektronická forma komunikace není  akceptovatelná v případě odstoupení od kupní smlouvy.
21. Objednavatel zasláním objednávky potvrzuje, že si tyto VOP přečetl a v celém rozsahu s nimi souhlasí. Bez ohledu na ostatní ustanovení těchto VOP, nezodpovídá provozovatel objednavateli za ušlý zisk, ztrátu příležitosti nebo žádné jiné nepřímé nebo následné ztráty v důsledku nedbalosti, porušení kupní smlouvy nebo vzniklé jiným způsobem. V případě, že se prokážou kompetentním orgánům České republiky některá ustanovení těchto VOP jako neplatná nebo nevynutitelná, a to celkem nebo částečně, platnost a vynutitelnost ostatních ustanovení VOP a zbylé části příslušného ustanovení VOP, tím zůstávají nedotknuté.
22. VOP platí ve znění uvedeném na internetové stránce provozovatele v den odeslání elektronického formuláře s objednávkou, s výjimkou když je mezi oběma stranami vysloveně dohodnuto jinak.
23. Internetový obchod www.medical-uniforms.cz společnosti Medical Uniforms Czech spol. s.r.o. je registrovaný na Úřadu na ochranu osobních údajů České republiky.
 
Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu těchto VOP. Povinnost písemného oznámení změny VOP je splněná umístěním na internetové stránce obchodu.
Tyto VOP jsou platné od 01.01.2017 a plně nahrazují předcházející VOP. Provozovatel si vyhrazuje právo měnit VOP i bez předcházejícího upozornění.

 
 
 
Bonus klub
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
google-site-verification=Oc4MOf4q3ElOtZLt1C1oH5XT_UMgGiIpsmr6QELjVx0
Plná (Desktop) verze