Reklamační řád internetového obchodu Medical Uniforms

Kategorie
 
 
 
 
 
 

Reklamační řád internetového obchodu Medical Uniforms

upravující reklamační podmínky mezi provozovatelem / prodávajícím a objednavatelem / kupujícím (dále len "RŘ")
Úvodní ustanovení.

1. provozovatelem (prodávajícím) v internetovém obchodě
Medical Uniforms Czech spol. s.r.o.
Sluneční 478
294 42 Zelená, Luštěnice
Česká republika
Kontaktná osoba: Bc. Yvona Bobrová

Tel. č.: 773 678 821


Tyto Všeobecné podmínky upravují vztahy, práva a povinnosti mezi kupujícím a prodávajícím společností Medical Uniforms Czech spol. s.r.o. se sídlem: Sluneční 478
294 42 Zelená, Luštěnice  zapsané v Obchodním registru Městského soudu Praha, oddíl: C, vložka číslo: 268499 při uzavíraní kupních smluv prostřednictvím internetu, přes e-shop/nákupní web portál provozovaný na internetové stránce www.medical-uniforms.cz.

2. Objednavatelem (kupujícím) v internetovém obchodě je každá fyzická nebo právnická osoba, která odešle elektronický formulář s objednávkou zboží (produktu/ů nebo služby/služeb).

3. Tento Reklamační řád upravuje právní vztahy mezi provozovatelem a objednavatelem, při vybavovaní reklamací, týkajících se správnosti a kvality zboží a služeb poskytovaných provozovatelem.

4. Reklamací na účely tohoto reklamačního řádu se rozumí objednavatelem uplatněné právo ze zodpovědnosti za chyby zboží nebo služeb poskytovaných objednavatelem, kterým se požaduje určitá náprava, nebo náhrada za chybné plnění, resp. neplnění předmětu smlouvy.

Postup vyřizování reklamací.

1. Ve smyslu tohoto RŘ, může oprávněná osoba uplatnit reklamaci osobně, písemně nebo elektronickou poštou.

2. Z reklamace musí být patrné hlavně:
• kdo reklamaci podává (jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu),
• předmět reklamace, případně čeho se objednavatel domáhá,
• komu je reklamace adresovaná,
• datum podání reklamace,
• podpis objednavatele nebo podpis Oprávněné osoby spolu s plnou mocí.

3. V případě podání reklamace elektronickou poštou nebo písemně Oprávněnou osobou jménem objednavatele, musí být k reklamaci přiložena plná moc k zastupování objednavatele ve věci reklamace.

4. Pokud reklamace neobsahuje náležitosti uvedené v bodu 2. tohoto článku, bude považována za neoprávněnou.

5. Lhůta na vyřízení reklamace je max. 30 dní ode dne uplatnění reklamace. Objednavatel vydá klientovi o vyřízení reklamace písemný doklad.

6. Uplatněním reklamace se rozumí den uplatnění reklamace objednavatelem. Za den uplatnění reklamace se považuje:
• při poštovních zásilkách – den doručení reklamace do podatelny sídla objednavatele
• při osobním doručení – datum na kopii reklamace, kterým potvrdí objednavatel doručení
• při doručení elektronickou poštou – den doručení elektronické poštovní zprávy na adresu elektronické pošty objednavatele.

7. Ostatní právní vztahy mezi provozovatelem a objednavatelem výslovně neupravené tímto Reklamačním řádem se budou řídit příslušnými ustanoveními jednotlivých smluv uzavřenými mezi provozovatelem a objednavatelem, příslušnými ustanoveními všeobecně závazných právních předpisů platných na území Slovenské republiky, a to v tomto pořadí.

8. Objednavatel je oprávněný tento Reklamační řád z důvodu změn právních předpisů a podnikatelského prostředí kdykoli měnit nebo doplňovat. Objednavatel určí zveřejněním na své stránce aktuální znění Reklamačního řádu.
 
Tento RŘ nabývá platnosti a účinnosti od 01.04.2017 a plně nahrazuje předcházející RŘ. Provozovatel si vyhrazuje právo změnit RŘ i bez předchozího upozornění.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
google-site-verification=Oc4MOf4q3ElOtZLt1C1oH5XT_UMgGiIpsmr6QELjVx0
Plná (Desktop) verze